Közműfejlesztési hozzájárulás

1. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

 A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet:
  • közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,
  • a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért,
  • az új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés a nem lakossági felhasználó által, nem továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja. (tárgyi mentesség)
 Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (továbbiakban: ÉTCS Kft.) a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetését követően megállapítja a szolgáltatási kapacitást (kvótát vagy kontingenst), amely alapján, és amelynek mértékéig a felhasználó az adott felhasználási helyen jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére.

2. Mentességek

 2.1. Alanyi mentesség

Nem fizet víziközmű-fejlesztési hozzájárulást
  1. központi költségvetési szerv és költségvetési intézménye,
  2. helyi önkormányzat,
  3. helyi önkormányzat költségvetési intézménye,
  4. normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló intézmény.
A d) pont alkalmazásában normatív állami támogatásban részesül: a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvény alapján támogatásra jogosult egyházi fenntartó és nem állami fenntartó, amely szociális és/vagy gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt (szolgálatot, hálózatot) nem nyereség- és vagyonszerzési céllal működtet. (Például: Idősek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, gyermekvédelmi közfeladat teljesítése esetén otthont nyújtó ellátások). A mentességi ok fennállását az intézmény a 489/2013. (XII.18.) Korm.rendelet (Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013(XII.18.) Korm.rendelet) 10.§-ban meghatározott támogatást megállapító határozat bemutatásával igazolja.

2.2. Tárgyi mentesség

Mentes a víziközmű- fejlesztési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése, amennyiben a felhasználási helyen korábban nem vették igénybe a szennyvízelvezetési közszolgáltatást.

2.3. Lakossági felhasználó víziközmű fejlesztési hozzájárulást nem fizet.

Lakossági felhasználó a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 15. pont alapján az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.

2.4. Amennyiben az alanyi és tárgyi mentesség feltételei nem állnak fenn és a nem lakossági felhasználó egy korábban a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt felhasználási helyen kívánja igénybe venni a szennyvízelvezetési közszolgáltatást, úgy a közszolgáltatási szerződés megkötésének feltétele:
 
-    a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése, vagy
-    a kvóta átadás-átvételének igazolása, amennyiben a korábban megváltott kvóta mennyiségét és a kvóta átadás-átvételét hitelt érdemlően az új nem lakossági Felhasználó igazolni tudja.

A felhasználási helyre vonatkozó megfizetendő vagy igazolandó kvóta megállapítása a benyújtott mérnöki (szennyvízbebocsátási igény-) számítás alapján történik.

Amennyiben az új nem lakossági Felhasználó esetében sem az alanyi, sem a tárgyi mentesség feltételei nem állnak fenn, továbbá szerződéskötéskor kvótamegváltás sem történik, és a kvóta átadás-átvételét az új Felhasználó bizonyítani nem tudja, úgy a közszolgáltatási szerződést 0 m3/nap kvótamennyiséggel kell megkötni a nem lakossági Felhasználóval. Az adott évben felhasznált/bebocsátott mennyiségről az ÉTCS Kft. díjbekérőt készít, melyet a nem lakossági Felhasználó megfizetni köteles.


3. A szennyvízelvezetés és -tisztítás közszolgáltatásra vonatkozó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke:
 
Érd településen                                                                        330.000 Ft/m3/nap + ÁFA
Diósd településen                                                                    330.000 Ft/m3/nap + ÁFA
Tárnok településen                                                                  187.500 Ft/m3/nap + ÁFA