Környezetvédelem

Környezetvédelem
Tevékenységünk során fontos szerepet kap a környezetvédelem, melynek célja, hogy az ember és környezet veszélyeztetettségét csökkentsük. Élővizeink és környezetünk védelme érdekében az emberi tevékenység által szennyezett vizet tisztítjuk, hogy csökkentsük, valamint megakadályozzuk a szennyezőanyagok környezetbe történő kikerülését.
A Társaság határozott célja, hogy a szennyvíz összegyűjtését és tisztítását a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, a fenntarthatóságot szem előtt tartva, korszerű technológiával, az emberi és vagyoni sérülést megelőzve, az energia és a természeti erőforrások észszerű és takarékos felhasználásával, illetve a jogi, hatósági követelményeknek megfelelően végezze el.
Társaságunk a környezeti tényezőket és hatásokat feljegyzi, értékeli és a jelentős tényezők és hatások csökkentésére törekszik. Különösen az energiafelhasználás, a veszélyes hulladék keletkezése és az ivóvíz felhasználás terén kíván jelentős változtatásokat elérni. Az ÉTCS Kft. célja az energiafelhasználás racionalizálása, a környezet szennyezésének csökkentése, az ivóvíz felhasználás csökkentése valamint a veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése.
A Társaság törekszik a kitűzött célok elérésére, melyekhez az alábbi lépéseket, illetve intézkedéseket tette/teszi meg:
  • 2016-ban bevezette az MSZ EN ISO 50001: 2012 energiairányítási rendszert, melynek egyik legfontosabb mutatószáma a villamos energia fogyasztás csökkenése,
  • hulladékgyűjtő edényeket szerzett be annak érdekében, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése szelektív/elkülönített módon történjen,
  • környezetvédelmi oktatásokat szervez a dolgozók számára a telephelyen keletkező hulladékok gyűjtését illetően,
  • kiemelten kezeli a nem lakossági felhasználók szennyvíz kibocsátásának ellenőrzését, ezzel ösztönözve a felhasználókat a jogszabályi előírások betartására,
  • a technológiai vizet szűrő berendezést épített be, lehetővé tette a tisztított szennyvíz fokozott mértékű felhasználását, ezáltal csökkentve az ivóvíz-felhasználást a tisztítási folyamatokban.

Talaj, felszín alatti víz
A felszín alatti vizeink védelme érdekében Érd-Tárnok-Diósd szennyvízcsatorna hálózatának bővítése, valamint az Érdi Szennyvíztisztító Telep korszerűsítése fontos lépés volt a környezet védelméért, hiszen az eddig csatornázatlan település-részeken a keletkező szennyvizek zárt rendszerben kerülnek elvezetésre, már nem a felszín alatti vizeket szennyezik.

Víz, felszíni víz
A Társaság törekszik a megfelelő minőségű tisztított szennyvíz előállítására, melynek befogadója a Duna. A szennyvíz tisztítására vonatkozó technológiai határértékeket folyamatosan figyelemmel kíséri. A vállalat működése megfelel a jogszabályi és egyéb követelmények elvárásainak, a követelmények előírásait betartja, betartását dokumentálja és rendszeresen ellenőrzi.

Levegő
A szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárás valósult meg, biogáz termeléssel és hasznosítással.
A biogázt gázkazánban, illetve gázmotorokban használjuk fel, és az így előállított hőenergiát a szennyvíztisztító fermentorainak fűtésére, a telep szociális épületének fűtésére és a háztartási melegvíz igény biztosítására; az előállított villamos energiát a szennyvíztisztító telepen és az idősoros fogyasztásméréssel rendelkező átemelő telepeken használjuk fel.
A gázmotorok és a gázkazánok pontforrás kibocsátását a jogszabályoknak megfelelő rendszerességgel akkreditált mérésekkel monitorozzuk.
A szolgáltatási területünkön és a szennyvíz telepen összesen 16 mérőponton mérjük a kénhidrogén koncentrációt.
A szennyvízgyűjtő hálózat több pontján beépítésre kerültek aktív és passzív biofilterek, valamint hat helyszínen, hét szabályozási körrel történik vegyszeradagolás, melyek funkciója a bűzös levegő szűrése, illetve a szaghatást keltő anyagok keletkezésének mérséklése.
A szennyvíz vezetékek és aknák rendszeres tisztításával megelőzzük a bűzhatásokat.

Zaj- és rezgésvédelem
Az Érdi Szennyvíztisztító Telep korszerűsítése során az épületszerkezet tervezésével, illetve a berendezések megválasztásával került biztosításra, hogy a zajterhelés a lakóterületen ne haladja meg a határértékeket.
A zajterhelés a szennyvízátemelő telepek üzemeltetése során a jogszabályban megengedett határértéket nem éri el.