Szabályozás

Törvények:
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,
  a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2003. évi LXXXIX törvény a környezetterhelési díjról
 • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
 • 2009. évi LXXVI törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
 • 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
Kormányrendeletek:
 • 58/2013. (II.27) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes víziközmű-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról
 • 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
 • 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
Miniszteri rendeletek:
 • 47/1999.(XII.28) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról
 • 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
 • 3/2015. (II. 25.) IM rendelet az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról
 • 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól


A felsorolt jogszabályok kért időszakra vonatkozó szövegét pedig e-mail-ben, illetve levélben hozzánk érkezett kérésre, postafordultával rendelkezésre bocsátjuk.
Ügyfélszolgálati email címünk: ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu
Levelezési címünk: 2030 Érd, Felső u. 2.